Who we are &
what we aim for

Missie

Wij geloven in de vorming van een WIJ-maatschappij vanuit de kracht van het verschil.

Ieder mens is uniek en mag de kans krijgen om zijn/haar eigen talent te ontwikkelen. Iedereen moet de mogelijkheid krijgen een goed bestaan op te bouwen. Een zelfredzaam en menswaardig bestaan binnen een duurzame en vreedzame samenleving. Een verbonden samenleving waar het niet uitmaakt welke culturele achtergrond, religie, geaardheid, geslacht of leeftijd je hebt. 

Wij dragen bij aan een WIJ-maatschappij met ontwikkeltrajecten op maat rondom burgerschap, persoonsvorming en sociaal ondernemerschap.

UbuntuAcademy organiseert dialoogsessies tussen jongeren en volwassenen met diverse achtergronden en denkbeelden. Deze sessies zorgen samen met onze trajecten walk-the-talk en act-to-connect voor een groeiend wederzijds begrip. Zo ontstaat er ruimte voor nieuwe mogelijkheden, meer sociale inclusiviteit, een verbeterde groepsdynamiek en een duurzamer toekomstperspectief.

Inspiratie

Ubuntu filosofie

De term Ubuntu bestond reeds in de 19de eeuw en komt uit het zuidelijk deel van Afrika. Het betekent dat al wat leeft onlosmakelijk verbonden is met elkaar: “ik ben omdat wij zijn”. Verbonden met elkaar, met onze voorouders, met onze toekomstige generaties en met onze natuurlijke omgeving. Ubuntu gaat uit van de kracht van het verschil. Dit kan alleen wanneer we compassie tonen en open staan voor onze diversiteit. Het is een groot goed dat we kunnen leren van verschillende leef- en zienswijzen en inzichten kunnen delen vanuit een breder perspectief. Zo ontstaat wederzijds begrip: een voorwaarde voor een maatschappij waarin iedereen mee mag en kan doen. 

Earth Charter waarden

Na een wereldwijde dialoog werd op 29 juni 2000 het Earth Charter gelanceerd in het Vredespaleis in Den Haag. Het omvat diverse ethische waarden om in de 21e eeuw een rechtvaardige, duurzame en vreedzame wereld te realiseren. Met begrippen als menselijke waardigheid, respect, vrede en democratie, ecologische integriteit en sociaal-economische gelijkwaardigheid. In een tijd waarin een grote verschuiving in ons denken en doen is vereist, zijn deze gedeelde waarden een belangrijk kompas. De 40e Algemene Conferentie van UNESCO nam in november 2019 een resolutie aan die het belang van het Earth Charter als ethisch kader voor duurzame ontwikkeling bevestigt.

Achtergrond

LifeTree

UbuntuAcademy en UbuntuAmulet zijn sinds januari 2018 onderdeel van LifeTree.

LifeTree biedt strategisch advies, finance- & fundmanagement en partnerschap ontwikkeling aan family offices, sociale en duurzame bedrijven en (ANBI) stichtingen.

Het concept van LifeTree komt terug in ons beeldmerk, waar drie personen onze kernwaarden reflecteren (vertrouwen, onderlinge verbondenheid en medemenselijkheid). De symbolen tussen deze drie personen zijn oude Afrikaanse stammensymbolen die zowel onze visie, missie als onze manier van werken vertegenwoordigen: * zorg voor de leefgemeenschap, * verenig in alle diversiteit, * ontwikkel door transformatie, * toon kracht in nederigheid, * creëer balans middels dialoog, * beslis vanuit hartverbinding.

Oprichter Jeanne Specht Grijp
“Als kind van ouders die jarenlang in Zuid-Afrika woonden, was de Ubuntu-filosofie verweven in mijn opvoeding. Belangrijkste uitgangspunten daarvan zijn dat verbondenheid, gelijkwaardigheid en solidariteit in essentie onmisbaar zijn voor onze aarde en al wat leeft.

Terwijl ik afgelopen dertig jaar werkte in finance- en investment management, ondersteunde ik in mijn vrije tijd initiatieven op sociaal-maatschappelijk vlak. Het gevoel dat ik deze beide werelden meer bij elkaar wilde brengen groeide gaandeweg.

In 2017 besloot ik een maand lang het Pieterpad te lopen. Vanuit de opgedane inspiratie tijdens deze wandeltocht is LifeTree ontstaan, UbuntuAcademy opgezet en UbuntuAmulet verder ontwikkeld. Vanuit deze initiatieven wil ik bijdragen aan een duurzame en vreedzame samenleving voor de huidige en toekomstige generaties.”

Partners

“Met elke nieuwe generatie geven we de maatschappij opnieuw vorm. Met ons werk willen we een bijdrage leveren aan het goed voorbereiden van kinderen en jongeren op deelname aan de democratische samenleving. Die democratie staat of valt met het vermogen en de wil van haar burgers om een bijdrage te leveren aan het algemeen belang, zich verantwoordelijk te voelen voor de gemeenschap, open te staan voor verschillen tussen mensen en op een vreedzame wijze conflicten op te lossen.”

“Wij zetten ons in voor een samenleving waarin iedereen zich maximaal kan ontplooien en uiteindelijk met plezier en voldoening zijn beroep uitoefent. Daarvoor is nodig dat een ieder de mogelijkheid wordt gegeven hun intrinsieke motivatie als kompas te gebruiken om tot een bewuste keuze te komen voor opleiding, beroep en leven. Wij stellen vluchtelingen en andere niet Nederlands sprekende leerlingen in staat in de Internationale Schakel Klassen de best passende weg te vinden voor het ontwikkelen van hun talenten en de beroepsrichting waarin zij die kunnen inzetten.”​

“Van ‘Op Eigen Kracht’ naar ‘In Eigen Kracht. Creëer jou weg van Nieuwsgierigheid naar Innerlijke Vrijheid. Vrijheid die ons het recht geeft het goede te doen. Geluk te ontvangen en te mogen brengen. Breng de harmonie in wat je denkt, wat je voelt en wat je doet. Geef het geluk door in het werkelijk mogen kijken naar jezelf en de ander.  In Eigen Kracht brengt inzicht in wie je echt bent, in je talenten en je dromen. Je leert over de nuances tussen intelligentie en wijsheid. Over de impact van verwachtingen en belangen en hoe je daarin je eigen verantwoordelijkheid kunt nemen en mag doorgeven.”

“Sociale interactie is een essentieel aspect voor het opbouwen van een duurzame en vreedzame samenleving. Sociaal contact is een basisbehoefte van mensen. Wij geloven dat architectuur de kracht en verantwoordelijkheid heeft om mensen waar ook ter wereld een veilige en inspirerende plek te bieden. Om als ontheemde in verbinding te kunnen staan met een sociale omgeving waar een ieder recht heeft op een menswaardig bestaan is het van belang om gemeenschappelijke ruimten te bouwen waarin iedereen zich welkom en beschermd voelt. Om deze reden bouwen wij community ruimten, samen met migranten en lokale bewoners. Plekken waar mensen samen kunnen komen, om te leren, spelen of ontspannen. Een fijne plek waar een ieder zichzelf mag zijn.”

“Wij leveren een bijdrage aan de leefomstandigheden en het toekomstperspectief van mensen uit achtergestelde gemeenschappen in Westkaap Zuid Afrika door het stimuleren en bevorderen van zelfredzaamheid. De ontmoeting en de wederkerigheid staan daarbij centraal. Wij geloven niet in ‘oppervlakkigheid van grote afstand’, maar veel meer in daadwerkelijke betrokkenheid bij mensen en hun context. In eerste aanleg richten we ons op educatie en gemeenschaps-ontwikkeling. We leggen daarbij de verbindingen tussen het onderwijs in Nederland (waaronder Avans Hogeschool), de City of Cape Town en de University of Cape Town.”